REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ PRINTUP.PL

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344z późn. zm.), określa w szczególności warunki sprzedaży produktów poligraficznych i reklamowych, o parametrach szczegółowo sprecyzowanych przez Klienta w trakcie procesu zakupu za pośrednictwem serwisu internetowego www.printup.pl, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest dostępny na Platformie Print Up, (§ 2 ust.1 Regulaminu), co umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 3. Kontakt z Platformą można nawiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@printup.pl, telefonicznie pod numerem: 61 880 09 99, bądź listownie, kierując przesyłkę na adres: Print Up sp. z.o.o., Grzępy 50, 64-700 Czarnków.
 4. Oferta Print Up skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą z zakresu poligrafii, marketingu, promocji, reklamy, fotografii. Zakup Produktu może być dokonany wyłącznie wtedy, gdy jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

§ 2 Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć:

 1. ,,Print Up”, ,,Spółka” lub ,,Sprzedawca” - PRINT UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Grzępy 50, 64-700 Czarnków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000563085, NIP 9721255700, REGON 361809377.
 2. ,,Regulamin” – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Print Up w ramach Platformy.
 3. ,,Platforma” – serwis internetowy działający pod adresem https://www.printup.pl, który jest prowadzony i administrowany przez Print Up i w ramach którego to serwisu Klient może składać Zamówienia.
 4. ,,Dni robocze” – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.
 5. ,,Czas realizacji zamówienia” – czas, w którym Sprzedawca przygotowuje Zamówienie i przekazuje
  je przewoźnikowi, realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy oznaczony w Dniach roboczych. Czas realizacji liczony jest od Dnia roboczego następnego po dniu przyjęcia Zamówienia.. W przypadku Zamówień realizowanych i wysyłanych tego samego dnia, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest również dniem wysyłki.
 6. ,,Czas dostawy” – czas pomiędzy wydaniem przewoźnikowi przesyłki, a doręczeniem jej Klientowi.
 7. ,,Klient” – przedsiębiorca, w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 poz. 1292, z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą z zakresu poligrafii, marketingu, promocji, reklamy lub fotografii, korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy..
 8. ,,Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
 9. ,,Produkt” – umowa sprzedaży Produktu lub umowa świadczenia usług poligraficznych zawarta między Klientem a Print Up za pośrednictwem Platformy.
 10. ,,Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Platformy, stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania usługi lub Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. ,,Program UpToYou” – Program partnerski, którego organizatorem jest Print Up.
 12. ,,Konto Klienta” lub ,,Konto” – konto tworzone przez Klienta za pośrednictwem Platformy, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i aktywacji.
 13. „Makieta” – wzorcowy dokument graficzny o parametrach właściwych dla danego Produktu. Zawiera sposób rozmieszczenia tekstów, łamów, marginesów, spadów, ilości stron.
 14. „Projekt graficzny” – cyfrowa grafika dostarczona przez Klienta pod konkretny Produkt, według wytycznych zawartych w Makiecie oraz indywidualnych ustaleniach.

§ 3 Zasady korzystania z Platformy. Rejestracja. Konto Klienta.

 1. Platforma umożliwia złożenie, za pośrednictwem sieci Internet, Zamówień na usługi oraz produkty poligraficzne i reklamowe o specyfikacji określonej przez Klienta podczas składania Zamówienia. Szczegółowe informacje o Produktach dostępne są na stronie internetowej: https://www.printup.pl.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Platformy 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 3. Do składania Zamówień za pośrednictwem Platformy niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki stron internetowych, a także aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4.  W celu skorzystania z Serwisu:
  1. komputer lub inne urządzenie, o których mowa w ust. 3 muszą spełniać wymagania pozwalające na uruchomienie przeglądarki, o której mowa w lit. b)
  2. przeglądarka stron internetowych, o której mowa w ust. 3 musi obsługiwać technologię HTML5, CSS3 oraz JavaScript i spełniać następujące wymagania w zakresie wersji oprogramowania:
   1. Chrome co najmniej w wersji 88.0
   2. Firefox co najmniej w wersji 86.0
   3. Safari co najmniej w wersji 13.1
 5. W celu założenia Konta Klienta, należy uruchomić stronę internetową: https://www.printup.pl i wypełnić formularz rejestracyjny. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji muszą być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem aktywacji Konta na Platformie jest pozytywna weryfikacja profilu działalności Klienta. Print Up zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanego przez Klienta numeru NIP i zakresu prowadzonej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Bazie Internetowej Regonpod względem profilu działalności Klienta, zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu.
 6. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane Klienta:
  1. kraj siedziby/miejsca prowadzenia działalności klienta,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. NIP,
  4. hasło,
  5. numer telefonu.
 7. W formularzu rejestracyjnym Klient powinien wypełnić także pole:
  1. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią oraz akceptacją postanowień Regulaminu i Polityki prywatności.
 8. Zakładając Konto Klienta, Klient nadaje hasło dostępowe, które będzie służyło do logowania się do Konta. Ze względów bezpieczeństwa, hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków oraz co najmniej jedną literę i jedną cyfrę.
 9. Print Up zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta Klienta, jeżeli Klient nie spełnia któregokolwiek z wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, utworzone zostaje za pośrednictwem Platformy Konto Klienta, które nie jest aktywne (logowanie do niego jest niemożliwe). O aktywacji Konta, Klient jest informowany w ciągu 1 Dnia roboczego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres został podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 11. Proces rejestracji konta zostaje zakończony w momencie kliknięcia w link weryfikacyjny przesłany, za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres został podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym oraz uzupełnieniu pozostałych danych Klienta:
  1. nazwa firmy,
  2. imię,
  3. nazwisko,
  4. adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności przez klienta (ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy).
 12. W przypadku nieprawidłowości danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, Print Up zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany w ciągu 1 Dnia roboczego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres został przez niego podany w formularzu rejestracyjnym.
 13. Założenie Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności Platformy, są nieodpłatne.
 14. Po aktywacji Konta Klienta, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym:
  1. nazwa Klienta - adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym,
  2. hasło dostępowe nadane przez Klienta.
 15. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Print Up może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 16. Założenie Konta na Platformie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.
 17. Każde nowo utworzone Konto Klienta zarejestrowane na Platformie uczestniczy w Programie UpToYou w ramach realizowanej polityki sprzedażowej Print Up. Szczegółowe informacje dotyczące zasad Programu UpToYou dostępne są pod adresem https://printup.pl/uptoyou
 18. Konto Klienta może zostać zdezaktywowane lub czasowo zablokowane w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Klienta lub w przypadku zakończenia współpracy przez Print Up z danym Klientem, o czym Klient zostanie poinformowany. Print Up zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Klienta podanych podczas rejestracji oraz historii zleceń Klienta, którego konto zostało dezaktywowane lub zablokowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym nie dłużej aniżeli przez 10 lat od chwili ich otrzymania.
 19. Print Up może uniemożliwić Klientowi korzystanie z Platformy, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów lub funkcjonalności, w szczególności odmówić akceptacji Zamówień, w przypadku gdy Klient:
  - w trakcie rejestracji podał dane niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd Sprzedawcę lub naruszył prawa innych podmiotów,
  - dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych innych podmiotów,
  - nie uiścił należności wynikających z faktur w ciągu 14 dni od terminu płatności,
  - nie odebrał przesyłki wysłanej za pobraniem,
  - istotnie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 20. Konto Klienta może zostać zdezaktywowane lub czasowo zablokowane w przypadku braku aktywności na Koncie Klienta przez okres 12 miesięcy, o czym Klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres został przez Klienta podczas rejestracji Konta na Platformie.
 21. Klient Platformy nie może:
  1. dostarczać i przekazywać za pośrednictwem Platformy treści niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystać z Platformy w sposób zakłócający jej funkcjonowanie,
  3. korzystać z Platformy w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Print Up.
 22. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Platformie jedynie na własny użytek,
  2. korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 § 4 Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Informacje o usługach i produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając Zamówienie za pośrednictwem Platformy, składa Print Up ofertę zawarcia umowy, której przedmiot stanowi świadczenie usług lub sprzedaż materiałów poligraficzno-reklamowych, o konfiguracji sprecyzowanej przez Klienta podczas procesu zakupu.
 2. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - za wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze Zamówienia - stanowi do momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji zaliczkę na poczet realizacji Zamówienia.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest wysyłane na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Spółkę możliwości realizacji Zamówienia. Z tą chwilą, uważa się umowę między Print Up a Klientem za zawartą.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych produktów lub usług
  2. parametryzacji produktu,
  3. wyboru nakładu produktu,
  4. załadowania pliku graficznego wykonanego według makiety (tą fazę Klient może pominąć i załadować plik po złożeniu Zamówienia), jeżeli jest niezbędny do realizacji zamówienia,
  5. akceptacji pliku graficznego na Platformie (akceptacji może dokonać również osoba wskazana przez Klienta),
  6. wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych możliwości, wraz ze wskazaniem adresu dostawy (adres dostawy może być inny niż adres Klienta),
  7. wyboru formy płatności spośród dostępnych możliwości i kliknięciu „akceptuję i płacę”.
 5. Platforma zachowuje dokładną datę oraz godzinę złożenia Zamówienia, jak również zmiany poszczególnych statusów Zamówień.
 6. Pliki do druku powinny być przygotowane według wybranej specyfikacji produktu oraz z uwzględnieniem wytycznych zawartych w instrukcji „Jak przygotować pliki do druku?” dostępnej pod adresem: https://printup.pl/faq/pliki-i-projekty
 7. Print Up nie dokonuje modyfikacji projektów graficznych, jak też nie wprowadza do nich jakichkolwiek zmian.
 8. Print Up nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na projektach graficznych. Print Up zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli projekt graficzny zawiera treści niezgodne z prawem.
 9. Istnieje możliwość akceptacji plików graficznych przez Klienta i przekazanie Zamówienia do realizacji, mimo zgłoszonych zastrzeżeń technicznych do tychże plików przez Print Up. W takim wypadku, reklamacja produktu nie jest objęta zakresem zgłoszonych przez Print Up zastrzeżeń.
 10. Print Up nie przechowuje plików Klientów. Udostępnione pliki do druku po upływie 45 dni są usuwane z serwerów Print Up.
 11. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktu spoza standardowej oferty Platformy, modyfikowanego zgodnie z indywidualnym życzeniem Klienta, wszystkie szczegóły realizacji takiego Zamówienia muszą zostać uzgodnione z Print Up przed przyjęciem Zamówienia do realizacji w formie pisemnej lub mailowej.
 12. Print Up nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia. Błędy w druku, wynikające z uchybień popełnionych przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia nie stanowią podstawy do zgłoszenia przez Klienta reklamacji Produktu, bądź kierowania w stosunku do Print Up jakichkolwiek roszczeń.
 13. Print Up przystępuje do realizacji Zamówienia, gdy:
  1. Otrzyma i zaakceptuje za pośrednictwem Platformy pliki graficzne niezbędne do realizacji Zamówienia oraz zaksięgowana zostanie płatność na rachunku bankowym Print Up,
  2. Otrzyma i zaakceptuje za pośrednictwem Platformy pliki graficzne niezbędne do realizacji Zamówienia, a Klient wybierze opcję zapłaty: „za pobraniem" (przy wartości Zamówienia nieprzekraczającej 2.000 PLN brutto),
  3. Otrzyma i zaakceptuje za pośrednictwem Platformy pliki graficzne niezbędne do realizacji Zamówienia, a Klient wybierze opcję zapłaty: „odroczona płatność”,
  4. Otrzyma i zaakceptuje za pośrednictwem Platformy pliki graficzne niezbędne do realizacji Zamówienia, a Klient wybierze opcję zapłaty: „faktura pro-forma" oraz zaksięgowana zostanie płatność na rachunku bankowym Print Up.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji przez Print Up Zamówienia w całości lub w części, Print Up jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w tej części, co do której Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kierowane jest na adres poczty elektronicznej Klienta, w terminie 7 dni od otrzymania przez Print Up informacji o braku możliwości realizacji części Zamówienia. Jeżeli do powyższego Zamówienia została wcześniej wystawiona Faktura VAT to zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu będzie Klientowi wystawiona Faktura Korygująca VAT (in minus) powodującej obniżenie podstawy opodatkowania. W przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie, o którym mowa powyżej, Print Up zwraca całość lub proporcjonalną część wpłaconych środków pieniężnych, w zakresie w jakim Zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o braku możliwości realizacji. Za datę zwrotu środków uważa się złożenie przez Print Up dyspozycji przelewu.
 15. Zamówienia utworzone na Koncie Klienta, które nie zostały opłacone i co do których nie dokonano akceptacji plików, mogą zostać anulowane po upływie 30 dni od ich utworzenia, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 16. Zamówienia utworzone na Koncie Klienta, które zostały opłacone, lecz co do których nie dokonano akceptacji plików, mogą zostać anulowane po upływie 30 dni od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Print Up, po wcześniejszym skontaktowaniu się z Klientem. W takim przypadku zwrot zaksięgowanych środków nastąpi w terminie 14 dni od dnia anulowania Zamówienia.
 17. Istnieje możliwość opłacenia Zamówienia przed dokonaniem akceptacji plików do druku.

§ 5 Rezygnacja z zamówienia.

 1. Klient może samodzielnie dokonać rezygnacji z Zamówienia wyłącznie wówczas, gdy Zamówienie jednocześnie posiada status: „utworzone”, jest nieopłacone oraz nie ma wgranych plików.
 2. W celu rezygnacji z Zamówienia, Klient powinien wybrać zakładkę „Zamówienia” znajdującą się na Platformie, następnie kliknąć w numer zamówienia na liście „Zamówienia w toku”. Następnie na ekranie „Szczegóły zamówienia”, wybrać opcję „Anuluj zamówienie”.
 3. W przypadku zamówień opłaconych możliwe jest ich anulowanie przez Print Up przed akceptacją plików do druku, wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 4. Anulowanie zamówienia do którego została wystawiona Faktura VAT, będzie skutkowało wystawieniem Faktury Korygującej VAT (in minus) powodującej obniżenie podstawy opodatkowania.
 5. Zwrot środków pieniężnych za Zamówienie opłacone przez Klienta, co do którego Klient złożył następnie oświadczenie o rezygnacji, następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Zamówienia. Za datę zwrotu środków uważa się złożenie przez Print Up dyspozycji przelewu.

§ 6 Płatności i ceny.

 1. Wszystkie ceny towarów i usług dodatkowych zamieszczone na stronie internetowej Platformy:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT (chyba, że Klient zaznaczy opcję „cena netto” w konfiguratorze produktu - wówczas cena nie będzie obejmowała podatku VAT),
  3. zawierają koszt obsługi Zamówienia, w tym standardowego przygotowania do wysyłki
  4. zawierają cenę usługi, wraz z ceną materiałów.
 2. Cena Produktu jest ceną EXW w rozumieniu INCOTERMS 2010.
 3. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych z tytułu niestandardowego pakowania lub wysyłki.
 4. Płatności za Zamówienie w ramach Platformy można dokonać w następujący, wybrany przez Klienta sposób:
  1. przelewem internetowym, za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych PayU, PayPal lub F-Pay
  2. kartą płatniczą,
  3. przelewem na podstawie faktury pro-forma,
  4. za pobraniem, w przypadku gdy wartość zamówienia nie przekracza 2.000 zł brutto,
  5. poprzez wybranie opcji: „płatność odroczona” w zależności od tego czy płatność odroczona została Klientowi przyznana.
  6. Saldem Klienta
 5. Print Up zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, znajdujących się w ofercie Platformy, usunięcia Produktów z oferty, wprowadzenia nowych Produktów do oferty, przeprowadzania lub odwołania w ramach Platformy akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów dla Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wskazanej powyżej zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Naliczany koszt dostawy podawany jest osobno i zależy od wagi i kubatury produktu.
 8. Każda zawarta umowa ze sklepem dokumentowana jest Fakturą VAT. Składając Zamówienie za pośrednictwem Platformy, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Faktur pro forma, Faktur VAT oraz Faktur Korygujących VAT na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j). Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na swoje Konto na Platformie. Print Up nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 9. Jeżeli Sprzedawca zidentyfikuje oczywiste omyłki lub inne nieprawidłowości formalne wynikające z błędnego funkcjonowania Platformy, dotyczące wystawionych Faktur VAT, niezwłocznie poinformuje o tym klienta i wystawi odpowiednie Faktury Korygujące VAT powodujące obniżenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
 10. Przysługujący Klientowi zwrot środków pieniężnych może nastąpić poprzez:
  - pomniejszenie należności za pierwotną Fakturę VAT pozostając do zapłaty,
  - zwrot środków na wskazany przez klienta rachunek bankowy,
  - zintegrowane systemy płatnicze PayU lub PayPal,
  - potrącenie zaległych należności,
  - potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Klienta,
  - pozostawienie na saldzie do rozliczenia na poczet bieżących i przyszłych zamówień Klienta.

§ 7 Czas realizacji zamówienia. Dostawa.

 1. Przy każdym Zamówieniu podawany jest przewidywany czas realizacji Zamówienia. W przypadku gdy Zamówienie dotyczy Produktów o różnym czasie realizacji, wysyłka Zamówienia jest realizowana po jego całkowitym skompletowaniu. Termin realizacji Zamówienia określany jest wówczas na podstawie Produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Przewidywany czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Print Up nie ponosi odpowiedzialności, np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. Print Up nie ponosi wówczas odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia.
 3. Print Up dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji Zamówienia o 2 Dni robocze, z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej. Print Up nie ponosi wówczas odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia z powyższych przyczyn. Opóźnienie z tego tytułu nie uprawnia również Klienta do odstąpienia od umowy.
 4. Print Up nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nie ze swej winy, a powstałą w szczególności
  w wyniku opóźnienia, spowodowanego przez Print Up albo przez podmioty, za których pomocą Print Up realizuje Zamówienie i którym realizację Zamówienia powierza, np. spowodowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, czy awarią maszyn drukarskich.
 5. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu, Print Up poinformuje Klienta o powstałym opóźnieniu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodującej opóźnienie, kierując powiadomienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 6. Czas dostawy Zamówień wynosi:
  1. w przypadku przesyłek w postaci paczek: 1 dzień roboczy,
  2. w przypadku przesyłek paletowych: do 2 Dni roboczych.
 7. Czas dostawy Zamówień, o którym mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu, jest określany na podstawie danych udostępnionych przez przewoźników. Print Up nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w czasie dostawy, spowodowaną przez przewoźnika lub inny podmiot.
 8. Zamówienie może być dostarczone lub odebrane, według wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie na rzecz Print Up,
  2. w siedzibie Print Up (tylko w przypadku przedpłaty dokonanej przez Klienta w dowolnej formie: przelewem internetowym, kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym).
 9. Ze względu na rodzaj Zamówienia lub w szczególnych okolicznościach, Print Up zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form dostawy.
 10. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem i konieczności ponownej próby dostarczenia przesyłki, Klient może zostać obciążony kosztami ponownego doręczenia Produktu.
 11. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika.
 12. Print Up nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą wydania Zamówienia Klientowi. Za wydanie Zamówienia Klientowi uważa się także jego powierzenie przewoźnikowi.
 14. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Klienta, przesyłka jest zwracana do Print Up na koszt Klienta. W takim przypadku Klient – pomimo nieodebrania Produktu - jest zobowiązany do zapłaty za Produkt, którego odbioru bezpodstawnie odmówił.

§ 8 Reklamacje.

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego: „Reklamacja", dostępnego w panelu: „Moje zamówienia” przy każdym ze zrealizowanych Produktów. (w przypadku produktów wielkoformatowych wyłącznie poprzez zgłoszenia mailowe na adres info@printup.pl)
 2. Dział Kontroli Jakości Print Up archiwizuje próbki wykonywanych produktów przez 14 dni i na ich podstawie ocenia zasadność wnoszonych Reklamacji. Print Up może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części Produktu w celu dokładnej weryfikacji zasadności reklamacji. W tym przypadku czas rozpatrzenia reklamacji naliczany jest od daty otrzymania reklamowanego Produktu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Print Up.
 3. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zmiany statusu Zamówienia na zrealizowane. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Print Up rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta lub w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Produktu.
 5. Reklamacje przyjmowane są w Dni robocze do godziny 15.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym Dniu roboczym.
 6. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego Zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego Zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się z nadmiernymi kosztami dla Print Up, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Zamówienia z wadą pozostaje do wartości Zamówienia bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.W przypadku, gdy reklamacja dotyczy obniżenia ceny w określonej części lub w całości zamówienia do którego została wcześniej wystawiona Faktura VAT, Klient otrzyma Fakturę Korygującą VAT (in minus) powodującą obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
 9. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, kosztami powstałymi z tytułu dostarczenia reklamowanego Zamówienia na adres Print Up i jego ponownej wysyłki do Klienta zostanie obciążony Klient.
 10. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
 11. W przypadku reklamacji na ubytki lub uszkodzenia Produktu w transporcie, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, ze względu to, że są one rozpatrywane bezpośrednio przez podmioty świadczące usługi kurierskie na rzecz Print Up.
 12. Maksymalna odpowiedzialność Print Up związana z reklamowanym Zamówieniem nie może przekroczyć 100% jego wartości i jest ograniczona do tej wysokości.
 13. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia w zakresie realizacji Zamówienia:
  1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, format cięcia dla produktów ciętych, falcowanych i szytych, klejonych tolerancja <=1,5mm,
  2. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 1 mm,
  3. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 1 mm,
  4. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
  5. różnice ilościowe i jakościowe Zamówienia: nieprzekraczające + / - 5% Zamówienia,
  6. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
  7. przy przesunięciach pionowo i poziomo zszywek-tolerancja pionowa <=10mm, pozioma <=1mm,
  8. kreska (np. zarysowanie z płyty, rysy na lakierze miejscowym UV) tolerancja długości <=5mm, grubości <=0,1mm
  9. plamy (np. drobne kropki, bąble powietrza na pofoliowanej okładce, plamy zalania lakierem) tolerancja powierzchnia <=1mm2.
 14. Niewymienione w powyższych punktach wady są weryfikowane na podstawie normy ISO 12647-2:2004.
 15. Print Up dokłada wszelkich starań, by w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach graficznych dostarczonych przez Klienta. Ze względu na fakt, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu poszczególnych kolorów, przy druku tego samego projektu graficznego na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu graficznego do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Print Up.
 16. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 17. Dla zleceń zwierających krytyczne elementy pod względem odwzorowania kolorystycznego, zalecany jest druk pod proof, który jest realizowany tylko i wyłącznie poprzez zlecenie pozasystemowe i podlega indywidualnej wycenie.
 18. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 19. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.  

§ 9 Rękojmia i odpowiedzialność.

 1. Sprzedawca i Klient oświadczają, że na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi przez Sprzedawcę.
 2. Print Up ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Zamówienia do rzeczywiście poniesionych strat, w wysokości nie wyższej jednak niż wartość wynagrodzenia należnego Print Up na podstawie Zamówienia. Print Up nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 3. Klient przesyłając Projekt graficzny oświadcza, że przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe lub inny tytuł prawny umożliwiający realizację Zamówienia.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub praw wynikających z chronionego know-how, patentów, praw ochronnych do wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych, znaku towarowego, w związku z realizacją Zamówienia i zobowiązuje się do naprawienia szkody, w szczególności zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych, w ten sposób, że w terminie uzgodnionym z Print Up pokryje odszkodowania, które w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich zostały zasądzone od Print Up prawomocnym wyrokiem.

§ 10 Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Print Up Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Grzępy 50, 64-700 Czarnków. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w zakładce Polityka prywatności Platformy.

§ 11 Zgłoszenie błędów w funkcjonowaniu Platformy.

 1. Wszelkie błędy w funkcjonowaniu Platformy Klient może zgłaszać dzwoniąc na infolinię Platformy, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Platformy lub korzystając z formularza kontaktowego umieszczanego na Platformie w sekcji: „Kontakt”.
 2. Na zapytania dotyczące funkcjonowania Platformy odpowiedzi udzielane są w ciągu do 14 Dni roboczych.

§ 12 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej lub oferty handlowej, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Platformy, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Platformy.
 2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu Print Up poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im drogą elektroniczną, na adresy e-mail przypisane do Konta oraz po zalogowaniu na Konto zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. prowadzenia konta Klienta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach, w sposób określony w § 13 ust. 2 i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowa ciągła (np. umowa sprzedaży Produktu lub umowa o świadczenie usług poligraficznych) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już przyjęte do realizacji Zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i Politykach stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2021.